Domiciliació bancària

1

Descripció

Podeu modificar o introduir les dades bancàries per tal de pagar la Taxa de Conservació anual.

Resolució

Confirmació que s’ha fet correctament el tràmit.

Qui ho pot fer?

Només pot realitzar aquest canvi la persona que sigui titular de la sepultura.

Documentació a aportar
Actualització de les dades bancàries.