Servei de neteja de sepultures

1

Descripció

Per tal de tenir la sepultura neta, es pot contractar el servei de neteja amb diferents freqüències segons necessitats del/la titular.

Resolució

Documentació corresponent a la contractació del servei

El/la titular de la sepultura.

Documentació a aportar
En cas de fer el tràmit presencial es necessitarà el DNI de la persona titular i el títol de la sepultura si qui ho tramita no és el o la titular.
Dades bancàries per domiciliar el rebut.