Inuhmació de cendres

1

Descripció

Sol·licitud d'inhumació de cendres de la persona difunta.

Resolució

  • En cas que la incineració s’hagi fet en un altre Centre de Cremació caldrà aportar el Certificat d’Incineració.

Qualsevol ciutadà o ciutadana que aporti la documentació requerida. En cas de no disposar de cap sepultura o espai per a la inhumació de les cendres, caldrà fer el tràmit de concessió

Documentació a aportar
DNI de la persona declarant del servei.
Dades del pagador de la factura.
Certificat de Cremació.
DNI de la persona difunta en cas que no estigui donada d’alta a la BBDD de CBSA.
Document signat d’autorització o no de preparació prèvia de la sepultura.
Opcionalment les dades bancàries per domiciliar el pagament.
Justificant de pagament, que s’haurà d’haver fet abans de realitzar el servei.