Traspàs provisional amb títol

1

Descripció

Totes les sepultures, d’acord amb l’Ordenança Municipal de Cementiris, han d’estar a nom d’una persona viva. La transmissió de sepultures es fa d’acord amb el Dret Successori com qualsevol altre bé. 

Poden esdevenir titulars provisionals aquelles persones que, posseint el títol, acreditin que l'anterior titular és difunt, que dit títol es va expedir fa més de trenta anys o, en un traspàs testamentari o sense testament, no puguin aportar tota la documentació necessària.

La titularitat provisional ho serà per un termini màxim de 20 anys, durant els quals, qualsevol persona que es consideri amb millor dret, podrà impugnar tal titularitat provisional, i intentar acreditar que disposa de millor dret.

La titularitat provisional no permet renunciar a la titularitat, sol·licitar la retrocessió o exhumar o traslladar difunts que no siguin parents directes del titular provisional.

 

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de modificació de titularitat funerària s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a la Àrea Privada de CBSA.

La tramitació de l'expedient de traspàs provisional requereix la publicació a diaris i butlletins oficials.

La persona que posseeixi el títol de dret funerari.

Documentació a aportar
DNI/NIE de qui vol esdevenir titular provisional.
Certificat de defunció de l'anterior titular, si s'escau.
Títol de dret funerari.