Traspàs per divorci o separació on la titularitat és de dues persones

1

Descripció

Adjudicació en exclusiva de la titularitat de la sepultura a una de les dos persones cotitulars per raó de l'extinció del matrimoni, del règim econòmic matrimonial o de la unió estable de parella.

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de modificació de la titularitat funerària per divorci o separació, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a la Àrea Privada de CBSA.

Qualsevol dels dos membres del matrimoni o de la unió estable de la parella, o una persona apoderada a tal efecte.

Documentació a aportar
DNI/NIE dels dos membres del matrimoni o unió estable de parella.
Còpia de la resolució o document notarial que extingeix el matrimoni, el règim econòmic matrimonial o la unió estable de parella.
En cas que la sentència o document notarial no atribueixi la titularitat de la sepultura a un dels dos, cal que qui pretengui esdevenir titular aporti la renúncia de l'altre cotitular o obtingui una resolució judicial o document notarial on se li atorigui