Trasllat dins mateix cementiri de restes i cadàvers

1

Descripció

Sol·licitud de trasllat de restes o cadàver entre dues sepultures del mateix cementiri.

Resolució

  • Documentació corresponent a la contractació del servei
  • Factura 

Sempre amb cita prèvia, el/la titular o titulars de la sepultura i el ciutadà o ciutadana que comparegui amb la fotocòpia del DNI del/s titular/s i títols originals d’ambdues sepultures. 

Documentació a aportar
DNI dels titulars de les sepultures.
Títols de les sepultures.
El pagament es pot fer per targeta o domiciliació bancària.