Trasllat de cadàver entre dos cementiris

1

Descripció

Sol·licitud de trasllat de cadàver entre dos sepultures de diferents cementiris.

Resolució

  • Documentació corresponent a la contractació del servei
  • Factura 

Sempre amb cita prèvia, el/la titular o titulars de la sepultura i el ciutadà o ciutadana que comparegui amb la fotocòpia del DNI del/s titular/s i títols originals d’ambdues sepultures. Aquest servei no es podrà efectuar els mesos d’estiu, entre el 24 de juny i el 30 de setembre. 

Serà necessari tramitar el permís a la Delegació Territorial de Sanitat. 

Documentació a aportar
DNI dels titulars de les sepultures.
Títols de les sepultures.
Dades bancàries per domiciliar el pagament.
El pagament es pot fer per targeta o domiciliació bancària.
En cas que una de les sepultures no sigui gestionada per Cementiris de Barcelona, no serà necessari presentar el títol.