Renovació de concessió de la sepultura

1

Descripció

Arribat el moment de la caducitat de la concessió del dret funerari per haver transcorregut el termini previst (exemple: 50 anys), i dins del procediment de renovació que se li atorga al o la titular, aquest té dret a no voler renovar per a sí mateix, però sí a cedir aquesta possibilitat a un/a parent/a proper/a per a què se subrogui en la seva posició i sigui aquest/a qui renovi, per tenir-hi enterrats familiars propers. (Exemple: el nét/a de dos avis/es inhumats al nínxol no vol renovar un cop ja han passat 50 anys, però li cedeix la titularitat al seu cosí/ina per a què aquest/a sí renovi i esdevingui titular automàticament). 

Bàsicament, es tracta de donar la possibilitat a altres membres de la família d'esdevenir titulars si, qui ho era fins ara, ja no ho vol seguir-ho sent.

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de modificació de la titularitat funerària, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a la Àrea Privada de CBSA.

Qui ha estat titular fins ara i la persona que es col·locarà en la seva posició. Aquesta segona ha de tenir parentiu directe amb algun dels difunts enterrats: fins a quart grau de consanguinitat i segon d'afinitat.

Documentació a aportar
DNI/NIE de qui vol esdevenir titular en lloc de qui ho era fins ara.
Acreditar el parentiu amb alguna de les persones enterrades en aquella sepultura.
Acreditar el parentiu amb la persona que era titular fins aquell moment.