Limitació d'ús de la sepultura

1

Descripció

Clàusules limitatives d'una sepultura, la seva variació o anul•lació s'acordaran a sol•licitud del/la titular i s'inscriuran en el fitxer de sepultures i títol corresponent. 

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de limitació de la titularitat funerària, s'emetrà un nou títol funerari amb la limitació.

Només ho pot sol·licitar el/la titular d’una sepultura.

Si ho sol·licita un/a representant, ha d'aportar apoderament notarial que inclogui la facultat d'alienar béns immobles de manera onerosa o que prevegi especialment la facultat de retrocessió de la sepultura específica.

Documentació a aportar
Dni del/la titular de la sepultura.