Impugnació de la titularitat provisional (3r. millor dret)

1

Descripció

Totes les sepultures, d’acord amb l’Ordenança Municipal de Cementiris, han d’estar a nom d’una persona viva. La transmissió de sepultures es fa d’acord amb el Dret Successori com qualsevol altre bé. 

Atès que la titularitat provisional ho és per un termini de 20 anys, es troba condicionada al fet que una persona que cregui tenir millor dret, pot impugnar aquesta titularitat provisional durant aquest termini de 20 anys. Aquesta impugnació inicia un expedient contradictori entre les parts encaminat a dilucidar si aquest tercer que impugna té més dret per esdevenir titular que qui n'ostenti la titularitat provisional.

Aquest procediment contradictori permet a les parts aportar les proves que considerin adient com a resposta als requeriments que, en aquest sentit, els faci Cementiris de Barcelona, S.A.

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de modificació de la titularitat funerària, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a la Àrea Privada de CBSA.

Qualsevol tercera persona interessada en la titularitat de la sepultura i que, a priori, pugui acreditar tal interès i legitimació per iniciar l'expedient, sense perjudici del que les parts puguin aportar després, durant el període de prova, i sense prejutjar el resultat del procediment. 

Exemple: si un cosí/na de l'anterior titular n'ostenta la titularitat provisional i acudeix un germà/na i hereu/va testamentari/a per impugnar aquesta titularitat provisional.

Documentació a aportar
DNI/NIE de qui vol esdevenir titular definitiu.
Escrit d'al·legacions inicials i documentació, si s'escau.