El/la titular vol retornar la sepultura a CBSA (retrocessió, CBSA torna a adquirir la sepultura)

1

Descripció

Una retrocessió és el mecanisme pel qual la persona titular d'una sepultura manifesta la seva voluntat de deixar de ser-ho, la tramita i aporta documentació, i a canvi rep una remuneració prèviament establerta. Al final de l'expedient, la sepultura torna a ser titularitat de Cementiris de Barcelona, S.A.

Casos en què no és possible retrocedir la sepultura:
- Difunts de fa menys de 5 anys.
- Concessions breus (antic lloguers).
- Concessions provisionals.
- Manca de disponibilitat pressupostària.

Aquests tràmits es poden fer entre setembre i desembre de cada any, i són tramitats per ordre de sol·licitud (normalment la sol·licitud de cita prèvia es troba disponible a la web de CBSA a partir del mes de juliol).
Les sol·licituds realitzades fora d’aquest termini o amb documentació incomplerta, seran desestimades.

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de retrocessió, se us ingressarà al vostre compte corrent l’import corresponent a la retrocessió.

La persona titular d’una sepultura, o una persona apoderada amb poders notarials suficients.
Si la sepultura va a nom d’una persona difunta, primerament caldrà fer el canvi de nom de la sepultura en favor d’una persona viva.
Si es deuen drets de conservació d’anys anteriors, caldrà regularitzar-ne el pagament de manera prèvia a la sol·licitud de la retrocessió.

Documentació a aportar
Títol de la sepultura. (opcional).
DNI del /la titular.
Número de compte bancari.