El/la titular vol renunciar a la sepultura

1

Descripció

És el mecanisme pel qual el/la titular d’una sepultura manifesta la seva voluntat de deixar de ser-ho. Al final de l’expedient, la sepultura torna a ser titularitat de CBSA. 

Resolució

  • Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de renúncia de la sepultura aquesta tornarà a ser de titularitat municipal.

o Titular viu/viva:

Tràmit presencial: el titular haurà d'aportar: DNI i títol de la sepultura (no obligatori si és titular).

o Titular difunt/a:

Per donar de baixa una sepultura, ha de ser el/la mateix/a titular qui ho sol·liciti. Si no ho sol·licita la persona titular perquè és difunt, i la família no vol fer el canvi de nom, però insisteix en què no vol rebre notificacions i es vol desentendre de la sepultura poden:

  • Canviar la titularitat de la sepultura (abonant el cost del tràmit), pagar dret de conservació, i el/la nou/va titular hauria de donar l'ordre de renúncia.

     

  • Esborrar les dades de la nostra base de dades relativa al domicili on reben avisos, per tal que no en rebin més, i domiciliació bancària. Aquesta sol·licitud s’ha de fer via correu electrònic sjuridics@cbsa.cat  i ha d’anar signada pel sol·licitant. També es pot fer per correu postal.

     

En el cas B, la baixa no és definitiva. Tal com s'indica a l'Ordenança de Cementiris, passats 20 anys sense abonar els drets de conservació de la sepultura es procedirà al trasllat dels difunts a l'ossera.

Excepcions: 

  • Sepultures de concessió breu
  • Sepultures que no estiguin al corrent de pagament del dret de conservació
  • Sepultures amb una clàusula de provisionalitat vigent

 

Si ho sol·licita un/a representant, ha d'aportar apoderament notarial que inclogui la facultat d'alienar béns immobles de manera onerosa o que prevegi especialment la facultat de retrocessió de la sepultura específica.

Documentació a aportar
Títol de la sepultura.
DNI del/la titular.
Documentació de la renúncia.