Duplicat físic del títol de la sepultura

1

Descripció

Quan per l'ús o qualsevol altre motiu, un títol sofrís deteriorament, es podrà canviar per un altre d'igual a nom del mateix titular. La sostracció o pèrdua d'un títol donarà dret a l'expedició d'un duplicat a favor del titular.

La denúncia de sostracció o pèrdua del títol de dret funerari, presentada per escrit al registre general amb sol•licitud d'expedició d'un duplicat, donarà lloc a la suspensió immediata de les operacions així com a l’accés a l’Àrea Privada de la sepultura.

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de modificació testamentaria de la titularitat funerària, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a la Àrea Privada de CBSA.

Només ho pot sol·licitar el/la titular d’una sepultura amb cita prèvia o telemàticament.

Si ho sol·licita un representant, ha d'aportar apoderament notarial que inclogui la facultat d'alienar béns immobles de manera onerosa o que prevegi especialment la facultat de retrocessió de la sepultura específica.

Documentació a aportar
Dni del/la titular de la sepultura.