Designa de beneficiari

1

El/la titular d'una sepultura designa, modifica o elimina, una persona que serà titular de la sepultura quan el/la primer/a mori. També pot designar un/a titular substitut/a si el beneficiar/a i principal premor.

Període de presentació

Durant tot l'any.

Preu 

Segons consti a l'Ordenança de PPNT.

Resolució

- L'expedient ha de resoldre's en un termini màxim de 6 mesos. Si s'allarga més enllà d'aquest termini, l'expedient caduca i cal iniciar-lo de nou.

- Durant la tramitació de l'expedient es podrà aportar la documentació que la persona interessada cregui adient. Igualment, el personal de Cementiris de Barcelona, S.A. podrà requerir la documentació que calgui per completar l'expedient.

- Un cop completat l'expedient decessió de la titularitat funerària, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular.

- En cas de què l'expedient s'allargui més de 6 mesos per causes imputables a la persona interessada, no es retornarà l'import satisfet per a la seva tramitació.

Únicament la persona titular, per sí mateixa (tràmit personalíssim), sense possibilitat de fer-ho a través de persona autoritzada o apoderada.

Documentació a aportar
Documents identificatius (DNI, NIE, Passaport...).
Dades del/la beneficiari/a (nom, cognoms i DNI).
Si no és online, sinó telemàtic: cal aportar document de designa signat.
Pagament del tràmit.
Designació de beneficiari.