Correcció de nom per motius de catalanització, canvi de sexe, entre d’altres

1

El/la titular canvia les seves dades personals més bàsiques: nom i cognoms o número DNI/NIE/Passaport. Atès que són dades que poden afectar les seus drets i deures com a titular (per exemple, una notificació o l'emissió d'un rebut de manera correcta), cal comprovar que les noves dades tenen un fonament jurídic. Per exemple, un canvi previ al Registre Civil.

Aquest procediment no afecta a altres dades personals, que sí es podran fer online: telèfon, email, adreça.

Període de presentació

Tot l'any

Preu 

Gratuït

Resolució

- L'expedient ha de resoldre's en un termini màxim de 6 mesos. Si s'allarga més enllà d'aquest termini, l'expedient caduca i cal iniciar-lo de nou.

- Durant la tramitació de l'expedient es podrà aportar la documentació que la persona interessada cregui adient. Igualment, el personal de Cementiris de Barcelona, S.A. podrà requerir la documentació que calgui per completar l'expedient.

- Un cop completat l’expedient, s’emetrà el corresponent títol funerari a favor del nou o de la nova titular.

- En cas què l'expedient s'allargui més de 6 mesos per causes imputables a la persona interessada, no es retornarà l'import satisfet per a la seva tramitació.

Només el/la títular o un representant. Aportant, en tots dos casos, justificació del canvi al DNI i/o al Registre civil.

Documentació a aportar
Actualització de les dades personals.