Cessió entre vius (parents)

1

Descripció

Totes les sepultures, d’acord amb l’Ordenança Municipal de Cementiris, han d’estar a nom d’una persona viva. La transmissió de sepultures es fa d’acord amb el Dret Successori com qualsevol altre bé. 

Aquest és el tràmit per a la modificació de la titularitat de la sepultura quan el titular la cedeix a un parent. Per considerar-se parent, ha de ser fins a quart grau de consanguinitat o segon d'afinitat. A tall d'exemple: per consanguinitat, fins a un cosí germà; i per afinitat fins a un cunyat.

L’expedient s’ha de resoldre en un termini màxim de 6 mesos, si s’allarga més d’aquest termini per falta de documentació de la persona interessada, l’expedient caducarà i caldrà iniciar-lo de nou.

Si falta documentació, la persona interessada podrà aportar-la durant el curs de l’expedient.

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de modificació no testamentària de la titularitat funerària, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a la Àrea Privada de CBSA.

El/la titular viu/va cap a un parent/a.

Tant el/la titular com el/la parent/a poden realitzar el tràmit d’acceptació a través d’un/a o dos apoderats, o fins i tot, apoderant-se entre ells. En aquest cas, cal comptar amb la corresponent clàusula d’autocontractació.

Documentació a aportar
Acceptació de la cessió signada: per part del cedent i del cessionari. (En oficines)
Títol de sepultura.
DNI del cedent i del cessionari.