Cessió entre vius (estranys)

1

Descripció

Totes les sepultures, d’acord amb l’Ordenança Municipal de Cementiris, han d’estar a nom d’una persona viva. La transmissió de sepultures es fa d’acord amb el Dret Successori, com qualsevol altre bé. 

Aquest és el tràmit per a la modificació de la titularitat de la sepultura del grup IV i V (panteons i similars), quan el titular la cedeix a una altra persona amb la qual no té cap grau de parentiu.

L’expedient s’ha de resoldre en un termini màxim de 6 mesos, si s’allarga més d’aquest termini per falta de documentació de la persona interessada, l’expedient caducarà i caldrà iniciar-lo de nou.

Si falta documentació, la persona interessada podrà aportar-la durant el curs de l’expedient.

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de canvi de la titularitat funerària, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a l'Àrea Privada de CBSA.

Qui ho pot fer?

La persona titular de sepultures del grup IV i V (panteons i similars) en favor d’un/a no parent/a.

Documentació a aportar
DNI del cedent i del cessionari.
Títol de sepultura. (opcional)