Canvi de nom amb testament

1

Descripció

Totes les sepultures, d’acord amb l’Ordenança Municipal de Cementiris, han d’estar a nom d’una persona viva. La transmissió de sepultures es fa d’acord amb el Dret Successori com qualsevol altre bé.

Aquest és el tràmit per a la modificació de la titularitat de la sepultura per causa de mort de l'anterior titular i havent nomenat hereus/hereves en document testamentari (Amb Testament).

L’expedient s’ha de resoldre en un termini màxim de 6 mesos, si s’allarga més d’aquest termini per falta de documentació de la persona interessada, l’expedient caducarà i caldrà iniciar-lo de nou.

Si falta documentació, la persona interessada podrà aportar-la durant el curs de l’expedient.
 

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de modificació testamentària de la titularitat funerària, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a la Àrea Privada de CBSA.

La persona que, aportant la renúncia d'altres cohereus/es o persones amb millor dret, si fos el cas, acredités ser hereu/va testamentari/a de l'anterior persona titular.

Per acreditar tal condició cal que s'aporti el document d'acceptació de l'herència o del llegat. En cas d'haver diverses persones amb el mateix dret, la persona que pretén esdevenir titular ha d'obtenir la majoria dels drets a través de la renúncia de la resta de persones al seu favor.

En cas que el titular no pugui realitzar la gestió del tràmit, podrà designar un representant complimentant el document d'autorització adjunt en aquest apartat.

Documentació a aportar
Testament o acceptació d’herència
Certificat de defunció
Certificat d’últimes voluntats

Renúncia de la majoria de les persones hereves (ex: si són tres hereus/ves, només cal una renúncia a favor del/la nou/va titular.)

Títol de sepultura
DNI del nou titular