Traspàs per usdefruit

1

Totes les sepultures, d’acord amb l’Ordenança Municipal de Cementiris, han d’estar a nom d’una persona viva. La transmissió de sepultures es fa d’acord amb el Dret Successori com qualsevol altre bé. 

A la defunció del/la titular, la persona usufructuària del dret funerari (sepultura), per ser-ho de la totalitat de l'herència o d'aquest bé en concret, podrà esdevenir titular usufructuària. Quedant la nua titularitat en mans de la persona que en sigui hereva. 

La persona usufructuària no podrà cedir la titularitat de la sepultura a una altra persona que no sigui el nu titular, no podrà renunciar a la concessió ni exercir la retrocessió.

L'usdefruit persisteix mentre la persona usufructuària visqui o mentre no renunciï a tal usdefruit. En qualsevol dels dos casos, la titularitat completa reverteix en el nu titular.

El títol funerari s'emetrà en favor de "usufructuari".

 

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de modificació de la titularitat funerària, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a la Àrea Privada de CBSA.

 

La persona usufructuària de la totalitat de l'herència o del bé (sepultura) en concret.

Documentació a aportar
DNI/NIE de la persona usufructuària i del nu titular.
Certificat defunció de l'anterior titular.
Document notarial (acceptació d'herència) que acrediti el dret a l'usdefruit sobre el dret funerari (sepultura).