Traspàs provisional sense títol

1

Descripció

Totes les sepultures, d’acord amb l’Ordenança Municipal de Cementiris, han d’estar a nom d’una persona viva. La transmissió de sepultures es fa d’acord amb el Dret Successori com qualsevol altre bé. 

Poden esdevenir titulars provisionals aquelles persones que, sense posseir el títol, acreditin que l'anterior titular és difunt/a, que tal títol es va expedir fa més de 10 anys, no s'hi ha inhumat ningú més i hi tinguin inhumat un/a parent/a directe.

La titularitat provisional ho serà per un termini màxim de 20 anys, durant els quals, qualsevol persona que es consideri amb millor dret, podrà impugnar tal titularitat provisional i intentar acreditar que disposa de millor dret.

La titularitat provisional no permet renunciar a la titularitat, sol·licitar la retrocessió o exhumar o traslladar difunts que no siguin parents directes del titular provisional.

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de modificació de la titularitat funerària, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a la Àrea Privada de CBSA.

La tramitació de l'expedient de traspàs provisional requereix la publicació a diaris i butlletins oficials.

La persona que compleixi els requisits indicats:

  • Fa més de deu anys de l'expedició del títol
  • No hi ha cap inhumació addicional
  • Hi té inhumat almenys un parent directe (fins 4t grau de consanguinitat o 2n d'afinitat)

 

Documentació a aportar
DNI/NIE de qui vol esdevenir titular provisional.
Certificat defunció de l'anterior titular, si s'escau.
Acreditació del requisits. P.ex.: parentiu amb alguna de les persones inhumades.