El/la titular vol retornar la sepultura a CBSA (retrocessió, CBSA compra la sepultura)

1

Descripció

És el mecanisme pel qual el/la titular d’una sepultura manifesta la seva voluntat de deixar de ser-ho. Al final de l’expedient, la sepultura torna a ser titularitat de CBSA. 

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de retrocessió, se us ingressarà al vostre compte corrent l’import corresponent a la retrocessió.

Només ho pot sol·licitar el/la titular d’una sepultura però amb aquestes excepcions: 

  • Sepultures de concessió breu
  • Sepultures que no estiguin al corrent de pagament del dret de conservació
  • Sepultures amb una clàusula de provisionalitat vigent
  • Titular difunt/a

 

Si ho sol·licita un/a representant, ha d'aportar apoderament notarial que inclogui la facultat d'alienar béns immobles de manera onerosa o que prevegi especialment la facultat de retrocessió de la sepultura específica.

Documentació a aportar
Títol de la sepultura.