Divisió per compartiment (sepultures del Grup IV)

1

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de modificació testamentaria de la titularitat funerària, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a la Àrea Privada de CBSA.

El pot realitzar un/a hereu/va testamentari/a o legatari/a. Per realitzar aquest tràmit cal que s’hagi acceptat l'herència o el llegat.

Per acreditar tal condició cal que s'aporti document d'acceptació de l'herència o del llegat. En cas d'haver diverses persones amb el mateix dret, la persona que pretén esdevenir titular ha d'obtenir la majoria dels drets a través de la renúncia dels altres al seu favor.