Designa de beneficiari i/o beneficiari duplicat

1

Descripció

Totes les sepultures, d’acord amb l’Ordenança Municipal de Cementiris, han d’estar a nom d’una persona viva. La transmissió de sepultures es fa d’acord amb el Dret Successori com qualsevol altre bé. 

Aquest és el tràmit per a la modificació de la titularitat de la sepultura, quan el titular designa, en vida, una persona per tal que a la seva defunció en sigui el/la nou/va titular. També pot designar una persona substituta si el beneficiari principal morís abans que el propi titular.

L’expedient s’ha de resoldre en un termini màxim de 6 mesos, si s’allarga per falta de documentació de la persona interessada, l’expedient caducarà i caldrà iniciar-lo de nou.

Si falta documentació, la persona interessada podrà aportar-la durant el curs de l’expedient.

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de modificació no testamentaria de la titularitat funerària, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a la Àrea Privada de CBSA.

El/la titular en favor d'un no parent/a.

Tant el/la titular com el/la no parent/a poden realitzar el tràmit de cessió (donació d'immobles) o acceptació (acceptació de donacions) a través d'un o dos apoderats, o fins i tot, apoderant-se entre ells/elles. En aquest cas, cal comptar amb la corresponent clàusula d'autocontractació.

Documentació a aportar
Acceptació de la cessió signada: per part del cedent i del cessionari.
Títol de sepultura.
DNI del cedent i del cessionari.
Acceptació d’herència o del llegat.
Renúncies que siguin necessàries (per descarregar i omplir).
Designació de beneficiari.