Canvi de nom sense testament (ab-intestat)

1

Descripció

Totes les sepultures, d’acord amb l’Ordenança Municipal de Cementiris, han d’estar a nom d’una persona viva. La transmissió de sepultures es fa d’acord amb el Dret Successori com qualsevol altre bé. 

Aquest és el tràmit per a la modificació de la titularitat de la sepultura per causa de mort de l’anterior titular sense haver nomenat hereus/hereves en el document testamentari (Sense Testament) ni legataris. Qui pretén esdevenir nou titular ha de provar que seria l’hereu/va de la titularitat funerària seguint l’ordre de successió de la Llei.

L’expedient s’ha de resoldre en un termini màxim de 6 mesos, si s’allarga més d’aquest termini per falta de documentació de la persona interessada, l’expedient caducarà i caldrà iniciar-lo de nou.

Si falta documentació, la persona interessada podrà aportar-la durant el curs de l’expedient.

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de modificació no testamentària de la titularitat funerària, s'emetrà el corresponent títol funerari a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a la Àrea Privada de CBSA.

La persona que, aportant la renúncia d'altres cohereus/es o persones amb millor dret, si fos el cas, acredités ser hereu/va testamentari/a de l'anterior persona titular.

En cas d'haver diverses persones amb el mateix dret o amb millor dret, la persona que pretén esdevenir titular ha d'obtenir la majoria dels drets a través de la renúncia de les altres persones al seu favor.

S'ha de fer durant l'any següent a la defunció de l'anterior titular, en cas contrari s'aplicaran les restriccions de l'apart. 41 de l'Ordenança de Cementiris.

Documentació a aportar
Certificat de defunció.
Certificat d’últimes voluntats.
Títol de sepultura.
DNI del nou titular.
Apoderament notarial en cas que el tràmit el faci un representant del nou titular.
Si la persona representant ha de renunciar en nom del poderdant i, a més, fer el tràmit al seu favor, l'escriptura d'apoderament ha de contenir la corresponent clàusula d'autocontractació.
DNI de l’apoderat.
Renúncia de la majoria de les persones hereves (ex: si són tres hereus/ves, només cal una renúncia a favor del/la nou/va titular.).
Acceptació d’herència o del llegat.