Canvi de nom on el titular o la titular és diferent de l’usdefruit

1

Descripció

Totes les sepultures, dacord amb l'Ordenança Municipal de Cementiris, han destar a nom d'una persona viva. La transmissió de sepultures es fa dacord amb el Dret Succesori com qualsevol altre bé. A la defunció del titular, la persona usufructuària del dret funerari (sepultura), per ser-ho de la totalitat de l'herència o d'aquest bé en concret, es pot convertir en titular usufructuària. 

Queda la nua titularitat en mans de la persona hereva. La persona usufructuària no podrà cedir la titularitat de la sepultura a una altra persona que no en sigui el titular, no podrà renunciar a la concessió ni exercir la retrocessió.

L'usdefruit persisteix mentre la persona usufructuària visqui o mentre no renunciï a aquest usdefruit. En qualsevol dels dos casos, la titularitat completa reverteix al/la titular. 

El títol funerari s'emetrà a favor d'“usufructuari/a”.

Resolució

Un cop finalitzat l'expedient de modificació testamentària de la titularitat funerària, s'emetrà el títol funerari corresponent a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a l'Àrea Privada de CBSA.

El/ la titular pot realitzar un hereu/va testamentari/a o legatari/a. Per realitzar aquest tràmit cal que s’hagi acceptat l'herència o el llegat.

Per acreditar tal condició cal que s'aporti document d'acceptació de l'herència o del llegat. En cas d'haver diverses persones amb el mateix dret, la persona que pretén esdevenir titular ha d'obtenir la majoria dels drets a través de la renúncia dels altres al seu favor.